Kalendarz wydarzeń

6. Szkolenie wewnętrzne : Zabezpieczenie interesów Spółdzielni Mieszkaniowej przy zawieraniu umów na roboty budowlano -montażowe 2019
Od Poniedziałek, 01 Styczeń 2018
Do Czwartek, 31 Grudzień 2020
Odsłon : 754

 

Odbiorca : Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Termin wykonania: Ustalany indywidualnie z zamawiającym

Miejsce Szkolenia: Siedziba Zamawiającego

Czas trwania: ok. 4 - 5 godzin.

Godziny szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w godzinach 09:00-14:00 lub innych ustalonych z zamawiającym.

Uczestnicy: Oferta przygotowana jest dla grupy maksymalnie 20 osób Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe w formie papierowej.

Wykonawca: Osobiście – Pan Tomasz Sułkowski Prawnik, doktorant i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw i inwestycji budowlanych. Prowadzący jest praktykiem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługując pod kątem prawnym przedsięwzięcia budowlane od strony wykonawczej i inwestorskiej na rynku prywatnym oraz zamówień publicznych. Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych na terenie Śląska i województw ościennych. Prowadził szkolenia dla m.in. Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Koszt: dla grupy max. 20 osób - ustalany indywidualnie z zamawiającym.

Formalności/sposób płatności. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych/przelew po wykonaniu zamówienia.

 

Wykonane prace będą uwzględniać specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania zleceniodawcy

 

Ramowy Program Szkolenia:

1. TREŚĆ, PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - Zdefiniowanie kluczowych elementów umowy o roboty budowlane:
A. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa podwykonawcza, umowa o wykonawstwo częściowe) w spółdzielni mieszkaniowej

B. Rozróżnienie dzieła od robót budowlanych

C. Sposoby i forma zawarcia umowy przez spółdzielnię mieszkaniową na roboty budowlane.

D. Przedmiot i zakres umowy o roboty budowlane

E. Właściwe formułowanie przedmiotu i zakresu robót

F. Dokumentacja budowy

G. Negocjacje i protokół z negocjacji

H. Klauzula poufności w umowie o roboty budowlane

2. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE UMOWY: RYCZAŁT CZY KOSZTORYS Omówienie rodzajów wynagrodzeń stosowanych przy umowie o roboty budowlane z uwzględnieniem zalet i wad każdego z wynagrodzeń:

A. Wynagrodzenie ryczałtowe

B. Wynagrodzenie kosztorysowe

C. Wynagrodzenie ryczałtowo-obmiarowe

3. RYCZAŁT A ROBOTY DODATKOWE Omówienie problematycznych kwestii związanych z robotami dodatkowymi, a w tym:

A. Określenie robót dodatkowych stanowiących przedmiot odrębnego zlecenia spółdzielni mieszkaniowej jako inwestora

B. Wycena robót dodatkowych nieobjętych wynagrodzeniem, a zleconych osobno przez spółdzielnię mieszkaniową i wykonanych

C. Roboty dodatkowe (konieczne), których konieczność ujawniła się dopiero w czasie realizacji inwestycji

4. TERMIN WYKONANIA UMOWY Charakterystyka newralgicznych terminów w procesie budowlanym:

A. Termin przekazania terenu budowy

B. Termin rozpoczęcia prac

C. Termin wykonywania określonych etapów prac wg harmonogramu prac wraz z ustaleniem terminów ich odbioru

D. Termin wykonania całości robót lub obiektu

E. Konieczność wykonania ekspertyz i opinii technicznych a termin wykonania robót budowlanych

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY BUDOWLANEGO

A. Odpowiedzialność za teren budowy

B. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, kaucja na zabezpieczenie, kary umowne)

C. Odpowiedzialność kontraktowa wykonawcy (kary umowne, odpowiedzialność odszkodowawcza, ubezpieczenie robót budowlanych, wykonanie zastępcze)

D. Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i spółdzielni mieszkaniowej jako zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

6. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ROBÓTA ODBIÓR

Analiza newralgicznych aspektów związanych z realizacją robót:

A. Należyte wykonanie, nienależyte wykonanie i niewykonanie robót

B. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

C. Odbiory: częściowy, końcowy, odbiór warunkowy, odbiór ostateczny

D. Wady: skala wady, wady istotne

E. Skutki prawne odbioru robót i jego braku

7. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23 lub 731 81 81 31
Rejestracja zamknięta