Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Centrum Rachunkow-Podatkowe Karol Lentas

 

1. Firma/Uczestnik zgłaszający się na szkolenie jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed rejestracją na szkolenia i stosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Ceny szkoleń i kursów, każdorazowo podawane są na stronie www.kcrp.pl

5. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 700 79 23.

6. W przypadku szkoleń/kursów wyjazdowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 8 dni przed planowanym rozpoczęciem.

7. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych) mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 80% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na faxem 32 700 79 19 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe w terminie po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

9. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Krajowego Centrum Rachunkowo-Podatkowego.

10. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

12. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przekazana uczestnikowi szkolenia.

13. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane w fakturze VAT, najpóźniej w terminie 7 dni od daty szkolenia. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT

14. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy.

15. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora

17. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

19. Zasady składania reklamacji: 
• reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia 
• reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania 
• reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. 
• powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Krajowego Centrum Rachunkowo-Podatkowego 
• reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Krajowe Centrum Rachunkowo-Podatkowe ma roszczenia finansowe.

20. Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Rachunkowo-Podatkowe Karol Lentas (art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1).

21. Informuję Pana/Panią o prawie do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.

23. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.