Autor Wątek: Wartość prac remontowych to nie przychód członka spółdzielni  (Przeczytany 2727 razy)

Apollo79

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Wiadomości: 8
  • Karma: +0/-0
    • Zobacz profil
    • Krajowe Centrum Rachunkowo-Podatkowe
Wartość prac remontowych to nie przychód członka spółdzielni
« dnia: Styczeń 28, 2014, 09:29:11 am »
Wartość prac remontowych to nie przychód członka spółdzielni


artykuł w gazecie podatkowej: http://www.gazetapodatkowa.pl/wartosc-prac-remontowych-to-nie-przychod-czlonka-spoldzielni-2014-8,artykul,126093.html


Interpretacja indywidualna z dnia 12.12.2013, sygn. DD3/033/264/KDJ/13/RD-128980/13, Minister Finansów

opodatkowanie zwrotu na rzecz właścicieli mieszkań kosztów za wymianę stolarki okiennej i obowiązku wystawiania z tego tytułu informacji PIT-8C

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr ILPB1/415-53/11-4/TW wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 stycznia 2011 r., uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 21 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na ww. wniosek złożony w dniu 14 stycznia 2011 r., uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2011 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Obowiązujący u Wnioskodawcy regulamin określający jego obowiązki i obowiązki użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokalu stanowi, że naprawa i wymiana instalacji elektrycznej z wyjątkiem wymiany gniazd i wyłączników należy do obowiązków Wnioskodawcy. Regulamin traktuje instalację w lokalu jako części wspólne i zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami bez względu na tytuł prawny posiadany do lokalu właściciele uiszczają jednakowe opłaty na fundusz remontowy tworzony przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy, z którego pokrywane są naprawy i wymiana instalacji elektrycznej w lokalu. Wymiany i naprawy instalacji na koszt Wnioskodawcy dokonuje się w lokalach użytkowników bez względu na posiadany tytuł prawny do lokalu, również w lokalach, do których użytkownik posiada tytuł odrębnej własności (właściciel).

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy po wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującym regulaminem w lokalu o statusie odrębnej własności na koszt Wnioskodawcy sfinansowany z funduszu remontowego tworzonego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych występuje tzw. przysporzenie majątkowe dla właściciela lokalu i czy w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi to nieodpłatne świadczenie, co wiąże się z obowiązkiem wystawienia informacji PIT-8C dla właściciela lokalu na wartość wykonanych prac w lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien wystawić informacji PIT-8C na właściciela z uwagi na fakt, że zgodnie z obowiązującym regulaminem obowiązek ciąży na Wnioskodawcy jako Zarządcy (część wspólna), a użytkownik (właściciel) uiszcza odpowiednie opłaty na ten cel zgodnie z art. 4 ust. 2 lub 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w tym stanie nie zachodzi przysporzenie korzyści majątkowych dla właściciela lokalu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Minister Finansów stwierdza co następuje:

Ocena skutków podatkowych wymiany instalacji elektrycznej w lokalu o statusie odrębnej własności, sfinansowanej zgodnie z obowiązującym regulaminem z funduszu remontowego Wnioskodawcy, poprzedzona musi zostać analizą właściwych przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 12 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Wskazanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkom finansowym właścicieli lokali odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, to wartość dokonanej bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową wymiany instalacji elektrycznej w lokalu o statusie odrębnej własności, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy.

W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla podatników będących właścicielami lokali mieszkalnych, w których dokonano wymiany instalacji elektrycznej sfinansowanej z funduszu remontowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 stycznia 2011 r., uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2011 r., należy uznać za prawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr ILPB1/415-53/11-4/TW, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej ustawą). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.